Η λαμβανόμενη ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω του Φ.Β φαινομένου και χρησιμοποιείται για κάλυψη των αναγκών σας σε ηλεκτρισμό. Αναλόγως της προσβασιμότητας ή όχι στο δίκτυο της Α.Η.Κ, τα Φ.Β συστήματα μπορούν να διαχωριστούν σε 2 γενικότερες κατηγορίες, Διασυνδεμένα και Αυτόνομα. Τα Διασυνδεδεμένα συστήματα είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένα με την Α.Η.Κ και η ενέργεια την οποία παράγουν χρησιμοποιείται για σκοπούς εξοικονόμησης. Τα αυτόνομα συστήματα χρησιμοποιούνται σε περιοχές και περιπτώσεις μη προσβασιμότητας στο δίκτυο της Α.Η.Κ και η ενέργεια η οποία παράγεται καλύπτει  εξ’ ολοκλήρου τις ανάγκες για ηλεκτρισμό των φορτίων ζήτησης.